Kỹ thuật thiết kế ngược với dữ liệu quét 3D từ Einscan Pro Plus

Kỹ thuật thiết kế ngược là kỹ thuật ngược hay thiết kế ngược, được sử dụng để chuyển dữ liệu scan 3D thành dữ liệu CAD 3D theo mong muốn. Kỹ thuật thiết kế ngược giúp cho quá trình thiết kế sản phẩm, thiết kế file 3D từ sản phẩm có sẵn nhanh hơn và chính xác cao hơn.

(more…)

Kỹ thuật thiết kế ngược mẫu mỹ thuật khó – Dịch vụ thiết kế ngược.

Dịch vụ thiết kế ngược mang lại lợi ích cho khách hàng ở tiến độ; thời gian vẽ mẫu giảm đến hơn 80% và độ chính xác đạt cao hơn. Hơn nữa, những chi tiết khó và rất khó thì những cách vẽ hay đo thông thường không thể thực hiện được.

(more…)