Máy scan quét 3D dữ liệu thân vỏ xe ô tô, người thực hiện scan quét 3d đó là Aaron Dabrowski  – Design Engineer tại NASA Goddard; Business Owner, designer, fabricator tại Fabworkz.

Máy scan quét 3D dữ liệu thân vỏ xe ô tô, người thực hiện scan quét 3d đó là Aaron Dabrowski – Design Engineer tại NASA Goddard; Business Owner, designer, fabricator tại Fabworkz.

Xe ô tô được sử dụng máy scan để quét 3D.

Máy scan quét 3D dữ liệu thân vỏ xe ô tô, người thực hiện scan quét 3d đó là Aaron Dabrowski – Design Engineer tại NASA Goddard; Business Owner, designer, fabricator tại Fabworkz.

Dán điểm để thực hiện sử dụng máy scan quét 3D

Máy scan quét 3D dữ liệu thân vỏ xe ô tô, người thực hiện scan quét 3d đó là Aaron Dabrowski – Design Engineer tại NASA Goddard; Business Owner, designer, fabricator tại Fabworkz.

Dữ liệu máy scan 3d quét 3D được

Máy scan quét 3D dữ liệu thân vỏ xe ô tô, người thực hiện scan quét 3d đó là Aaron Dabrowski – Design Engineer tại NASA Goddard; Business Owner, designer, fabricator tại Fabworkz.

Dữ liệu quét 3D được.

Máy scan quét 3D xe do Aaron Dabrowski viết:

I have a 1949 Mercury project which I need to bring back to life and a big part of that is reworking the rear section of the roof.

This was my first large format scan with the scanner. I had a few issues so I need some feedback from anyone else who is scanning large areas of curved surfaces. I knew going in I would need targets, but I wasn’t thinking I would need so many. I figured seeing at least 4 at a time was sufficient, but I needed to add enough to see 6 or more in some areas. I was able to scan areas with heavy curvature well enough, and I was also able to scan large areas with almost no curvature. I did have to scan very slow in order to not lose tracking in those areas.

What puzzles me the most is even though I could scan high and low curvature areas I was not able to scan from a high curvature area into a low curvature area. It lost tracking every single time I was in an inbetween area. Directly above all of the widow areas in the roof were the biggest problem areas.

After completing the first set of scans I calibrated and started over. This time I was able to scan much larger areas at a time before having issues and was able to cover my target area in 3 scans instead of the first larger scan group. Surprisingly I was fairly accurate from end to end on the larger areas. I took some quick measurements with a tape measure just to be sure it wasn’t going strange anywhere and over a 6 foot span I wasn’t able to find anything wrong. Granted a tape measure isn’t scientific, but I felt confident with the triangulatated measurements I took to be extremely close.
I would normally be using a long range laser scanner for a project like this, but I’m on travel and the Pro travels well. As I haven’t used it on a large object yet I figured I’d give it a shot. Data was repeatable enough for Geomagic to stitch everything very well.

So, what advice can anyone give me to help with the curvature transition areas, or any advice in general for a scan like this?

Máy scan quét 3D do Facebook dịch:

Tôi có một dự án 1949 Thủy Ngân mà tôi cần mang lại cho cuộc sống và một phần lớn của nó đang sửa lại phần phía sau của mái nhà.

Đây là máy quét định dạng lớn đầu tiên của tôi với máy quét. Tôi đã có một vài vấn đề nên tôi cần một số phản hồi từ bất cứ ai khác đang quét các khu vực lớn của các bề mặt cong. Tôi biết tôi sẽ cần những mục tiêu, nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ cần bao nhiêu đó. Tôi tìm thấy ít nhất 4 tại một thời gian là đủ, nhưng tôi cần phải thêm đủ để xem 6 hoặc nhiều hơn ở một số khu vực. Tôi đã có thể quét các khu vực với đường cong nặng quá đủ, và tôi cũng có khả năng quét các khu vực lớn với hầu như không có đường cong. Tôi đã phải quét rất chậm để không bị mất theo dõi trong các khu vực đó.

Những gì giải đố tôi nhất là mặc dù tôi có thể quét cao và các khu vực đường cong thấp mà tôi không thể quét từ một khu vực đường cong cao vào khu vực đường cong thấp. Nó bị mất theo dõi mỗi lần tôi ở trong một khu vực inbetween. Trực tiếp trên tất cả các khu vực góa phụ trên mái nhà là vấn đề lớn nhất các khu vực.

Sau khi hoàn thành bộ quét đầu tiên, tôi đã hiệu chỉnh và bắt đầu kết thúc. Thời gian này tôi đã có thể quét nhiều khu vực lớn hơn tại một thời gian trước khi gặp sự cố và có thể bao che khu vực mục tiêu của tôi trong 3 quét thay vì nhóm quét 3D lớn đầu tiên. Đáng ngạc nhiên là tôi khá chính xác từ kết thúc để kết thúc trên các khu vực lớn hơn. Tôi lấy một số đo nhanh với một đo băng chỉ để chắc chắn rằng nó sẽ không kỳ lạ ở bất cứ nơi nào và hơn một khoảng 6 mét mà tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai. Được cấp một thước băng không phải là khoa học, nhưng tôi cảm thấy tự tin với số đo triangulatated mà tôi đã trở nên cực kỳ gần gũi.
Tôi thường sử dụng một máy quét laser rất dài cho một dự án như thế này, nhưng tôi đang đi du lịch và chuyên nghiệp du lịch tốt. Như tôi đã không sử dụng nó trên một đối tượng lớn mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ cho nó một shot. Dữ liệu được độ lặp lại đủ cho geomagic để khâu tất cả mọi thứ rất tốt.

Vì vậy, những gì lời khuyên có thể bất cứ ai cho tôi để giúp đỡ với đường cong pha trộn các khu vực, hoặc bất kỳ lời khuyên chung cho một quét như thế này?

 

Quét khung siêu xe bằng máy scan quét 3d einscan pro plus

Máy scan quét 3D dữ liệu thân vỏ xe ô tô | Máy quét 3D
5/5 (1 lượt đánh giá)
LIÊN HỆ: 0888 7999 38 (NGUYỄN CƯỜNG)
CỬA HÀNG TƯỢNG CÔNG GIÁO |  BÀN THỜ CHÚA  | BÀN THỜ CHÚA TRONG PHÒNG KHÁCH | KÍNH CƯỜNG LỰC GIÁ RẺ | TƯỢNG CÔNG GIÁO | Thiết kế Bàn Thờ Chúa ở phòng khách | TOP 5 VIỆT NAM - 5LIST.NET Máy in 3D TaomaunhanhMáy quét 3D chuyentaomauKiến thức Goctimkiem | Siêu thị Công Giáo Catholicvn | Nhượng quyền cửa hàng tượng công giáo | Xu hướng kinh doanh 2021Nhượng quyền Ăn sángTượng công giáo BeconiTượng Công Giáo Cao CấpTượng Công Giáo ItaliaTượng Công Giáo Beconi | Máy in 3d khổ lớnMáy in 3d công nghiệp | Máy in 3d mini | Đào tạo SolidWorksHọc SolidWorks TPHCM | Gia công CNC gỗ | Vận tải uy tín | Dịch vụ in 3D TPHCM | Máy in 3D khổ lớn | Máy in 3D khổ lớn TPHCM | Cách đặt bàn thờ công giáo | Bàn thờ công giáo tphcm | Mẫu bàn thờ công giáo đẹp | Bàn thờ công giáo mini | Bàn thờ chúa phòng khách | Máy in 3D khổ lớn  |http://catholicvn.com/ | Dịch vụ SEO | Dịch vụ SEO TPHCM | Gia công CNC | CNC Gỗ | Gia công tiện gỗ | Dịch vụ gia công gỗ theo yêu cầu | Xưởng tiện gỗ theo yêu cầuBàn Thờ Công Giáo Mini – Bàn Thờ Công Giáo tại Hà Nội – Mẫu Bàn Thờ Công Giáo Treo Tường Đẹp – Tượng Công Giáo Nhập Khẩu – Địa điểm bán Bàn Thờ Chúa cho Gia đình – Điêu khắc Tượng Công Giáo – Bàn Thờ Công Giáo tại TPHCM – cách đặt Bàn Thờ Công Giáo đúng – Bàn Thờ Chúa Phòng Khách | Xu hướng kinh doanh 2022 | Xu hướng kinh doanh 2025 | Kiếm tiền online | My bot Asia | Mybot | Mybot Asia | Mybot Auto Trade | | Xu hướng kinh doanh 2022 | | Ý tưởng kinh doanh 2022 |

There are no comments yet.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).